UW MENING TELT

UW MENING TELT

AGENDA: Openbare deel vergadering


Dag + datum : dinsdag 7 juni 2022
Tijd : 20.00 uur
Locatie : Sint Pieter, Ridderstraat te Medemblik


1. Opening
2. Notulen van de vergadering van 3 mei 2022
3. Mededelingen – actualiteiten
4. Binnengekomen en uitgaande stukken
9 mei uitnodiging stakeholdersoverleg Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan op 24 mei (Robert gaat hier naartoe)
11 mei brief gestuurd naar de heer P. Verhoog over het antwoord van de gemeente mbt de openingstijden van de Kwikkelsebrug
11 mei SWECO – enquête voor inwoners/ondernemers/werkgevers mbt huisvesting van buitenlandse werknemers
12 mei mail van M. Lakeman over het snel varen door jeugd op de binnenwateren
17 mei mail van Fietsersbond Westfriesland over de situatie Opperdoezerpad, wij trekken hierin samen op met dorpsraad Opperdoes
20 mei mail van Sigrid van der Valk – uitnodiging bijeenkomst kanswijken op 1 juni, uitslag enquête
5. Actualiteiten taakvelden:
Rondje langs de verschillende taakvelden. Actualiteiten of ontwikkelingen kunnen hier medegedeeld worden.
website, facebook Robert Jan
centrumgroep Jan Ronald
contacten instanties
(bijv. gemeente,
waterschap) Jan vacant
zorg en welzijn Rika
veiligheid en verkeer Dirk Robert
energietransitie Ronald Dirk
toerisme Jacco Jan
museale zaken Jacco Jan

duurzaamheid Dirk Ronald
juridische zaken Ronald vacant
wonen, huisvesting vacant Jan
wijkschouwen vacant Dirk
6. Rondvraag
7. Sluiting