UW MENING TELT

UW MENING TELT

AGENDA: Openbare deel vergadering

Dag + datum : dinsdag 3 mei 2022
Tijd : 20.00 uur
Locatie : Sint Pieter, Ridderstraat te Medemblik


1. Opening


2. Notulen van de vergadering van 5 april 2022


3. Mededelingen – actualiteiten
Het plan buitendijks parkeren is onlangs gepresenteerd en leidt in de stad tot vragen. De Stadsraad heeft op Facebook mededeling gedaan dat dit onderwerp op de vergadering van vanavond besproken zal worden. Medemblikkers die hier meer over willen weten zijn via Facebook uitgenodigd.


4. Binnengekomen en uitgaande stukken


a) 8 april – Sigrid van de Valk – twee enquêtes 1. Enquête kanswijken elektrisch verwarmen 2. Duurzame energieopwekking van start (wordt behandeld bij agendapunt Taakvelden)
b) 13 april – Karin Kaag e-mail met bijlage een brief van het College naar aanleiding van de brief van de Stadsraad 15 februari. Daarin werden diverse zaken aan de orde gesteld (o.a. terrassen, parkeren, openingstijden brug). Wordt behandeld bij agendapunt Taakvelden
c) 14 april – Dorpsraad Opperdoes – Indien de provincie overgaat tot het aanpassen van de Markerwaardweg met een parallelweg vanaf de Almereweg tot aan de Westerdijk zal dit gevolgen hebben voor het Opperdoezerpad. Dorpsraad vraag of de Stadsraad dan hier samen in wil optrekken. Zij vinden het inschakelen van de Fietsersbond wenselijk. Terug bericht dat de Stadsraad dan graag aan tafel wil zitten.
d) 16 april – Gemeente Medemblik – Lange Termijn Accommodatiebeleid – met een vragenlijst – doorgestuurd naar Jan
e) 19 april SWECO – Max Visser – verslag van bijeenkomsten onderzoek huisvesting buitenlandse werknemers in Westfriesland
f) 21 april HVC – Ontwerpbesluiten Afvalzorg en HVC


5. Actualiteiten taakvelden:
Rondje langs de verschillende taakvelden. Actualiteiten of ontwikkelingen kunnen hier medegedeeld worden.
website, facebook Robert Jan
centrumgroep Jan Ronald
contacten instanties
(bijv. gemeente,
waterschap) Jan John
zorg en welzijn Rika
veiligheid en verkeer Dirk Robert
energietransitie Ronald Dirk
toerisme Jacco Jan
museale zaken Jacco Jan
duurzaamheid Dirk Ronald
juridische zaken Ronald John
wonen, huisvesting John Jan
wijkschouwen John Dirk


6. Rondvraag


7. Sluiting


John Leystra
secretaris